1 . Plan

To pierwszy i najważniejszy etap realizacji projektu. Na tym etapie spotykamy się i omawiamy najważniejsze aspekty projektu oraz naszej współpracy. W trakcie spotkania wypełniony zostaje brief oraz konspekt (w zależności od rodzaju wykonywanego zadania). Podczas dialogu podsuwamy pomysły i badamy potrzeby Klienta, szukając sposobów na ich rozwiązanie. Staramy się zrozumieć każdą potrzebę, a jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, zadajemy pytania, notujemy uwagi i na bieżąco je rozwiązujemy. Przekazanie jak największej ilości informacji przez Klienta w jasny i prosty sposób jest kluczem do prawidłowego określenia charakteru realizowanego projektu. Po sporządzeniu dokumentacji (np. w postaci briefu) przechodzimy do konceptualizacji...

2 . Koncepcja

To drugi etap, w którym dochodzi do tzw. burzy mózgów. Projektanci oraz inżynierowie oprogramowania spotykają się w celu przedstawienia o omówienia briefu. Na tym etapie w procesie prototypowania powstają pierwsze szkice projektowe. Konsultowane są aspekty techniczne, przewidywane zostają potencjalne problemy i ich rozwiązania. Analizowana jest konkurencja (lub przeprowadzane badania). W trakcie konceptualizacji wybierana jest również kolorystyka, krój czcionki i określany zostaje klimat realizowanego projektu.

W trakcie tego etapu w dalszym ciągu prowadzone są konsultacje z Klientem, tak aby przedstawiony mu później projekt spełniał jego oczekiwania. W momencie uzyskania satysfakcjonującego konceptu rozpoczynamy etap kreacji...

3 . Kreacja

To trzeci etap, w którym na podstawie wcześniej ustalonego prototypu, kolorystyki i klimatu wytworzony zostaje projekt graficzny. Ilość przygotowanych projektów jest zależna od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i jego gabarytu. Przygotowane projekty graficzne przedstawiane są Klientowi i omawiane wraz z nim. Po konsultacji z Klientem wprowadzane zostają ewentualne aktualizacje. Zatwierdzony przez Klienta projekt trafia w ręce programistów i rozpoczyna się etap produkcji...

4 . Produkcja

To czwarty etap, w którym na podstawie przygotowanego i zatwierdzonego przez Klienta projektu wytworzone zostaje oprogramowanie. To tu projekt staje się produktem. Etap ten można podzielić na trzy mniejsze: cięcie — polegające na wytworzeniu szablonów (nieklikalnych), zaprogramowanie — krok polegający na wdrożeniu pociętych szablonów w system, który zostaje wzbogacony o odpowiednie funkcje i biblioteki, dostosowanie — w tym miejscu gotowy i działający projekt jest sprawdzany na różnych przeglądarkach i szerokościach. Wdrożone zostają reguły RWD w celu optymalizacji produktu na urządzenia mobilne. Częściowo etap ten jest już wykonywany podczas cięcia.

Gotowy i wstępnie przetestowany produkt zostaje przedstawiony Klientowi. Po konsultacji z Klientem wprowadzane zostają ewentualne aktualizacje. W momencie zatwierdzenia przez Klienta produktu jest on przekazywany do publikacji...

5 . Publikacja

To piąty i ostatni etap, w którym gotowy i wstępnie przetestowany produkt jest publikowany w sieci. W zależności od wymagań Klienta może on również zostać dogłębnie przeanalizowany i wielokrotnie przetestowany przed ostateczną publikacją. W razie konieczności możliwa jest również aktualizacja treści, oprogramowania lub szablonu już po publikacji.

Na życzenie Klienta instalowane są narzędzia analityczne (np. Google Analytics). Jako certyfikowany partner oferujemy również pomoc w założeniu konta i integracji systemu płatności iMoje oraz Tpay.com.

1
2
3
4
5